MA-kunst-montering2-2010.jpg

Nye studieplaner for bachelor og master i kunst og design

Fra høsten 2012 gjelder nye studieplaner for bachelor- og masterstudiene ved KHiB.

Studieplanene ble vedtatt i styremøte 27. oktober 2011. Du finner de nye studieplanene her:

Studieplan, kontrakt, gradsforskrift og eksamensprosedyre

Studieplanen har flere funksjoner. Den skal være et arbeids- og styringsredskap for kunsthøgskolen som institusjon og for de som underviser ved kunsthøgskolen. Samtidig skal den informere studentene og samfunnet for øvrig om egenarten til utdanningene og læringsmiljøet ved KHiB.

Hvorfor nye studieplaner?
Bakgrunnen for å revidere studieplanene er sammensatt. For det første forutsetter KHiBs kvalitetsutviklingsprogram en syklisk evaluering av studieprogram og studieplaner.

De nye studieplanene har også sitt utgangspunkt i innføringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, som krever at det blir fastsatt læringsmål for det enkelte studieprogram og emnene som inngår i programmet.

Sist, men ikke minst, har arbeidet med studieplanene skjedd parallelt med en faglig omstillingsprosess som har ledet frem til en vedtatt sammenslåing av KHiBs to kunstavdelinger, Avd. kunstakademiet og Avd. for spesialisert kunst, fra august 2012.

Hva er nytt? 
Den største endringen berører det nye bachelorprogrammet i kunst, som representerer en sammenslåing av de to eksisterende, avdelingsvise programmene. Som kjent har de to avdelingene hatt et velfungerende felles masterprogram i kunst siden 2004, og berøringsflaten mellom de avdelingsvise bachelorprgogrammene har blitt større de seinere årene.

Felles for samtlige studieplaner er et grunnleggende perspektivskift. Snarere enn å beskrive KHiBs utdanninger med fokus primært på undervisning og undervisningens innhold, setter de studenten og hennes læring i sentrum.  "Læring" har vært nøkkelordet for arbeidsgruppene som har jobbet med å revidere studieplanene. Ansatte og studenter har i fellesskap nærlest studieprogrammene som læringsprosesser. 

 

 

Publisert: 07.10.2011 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 19.03.2015 av admin